Koolides toimub väga tugev maskidega survestamine. Nõo Põhikooli juhtum.

 


Minu poole pöördus murelik lapsevanem, kelle laps on kahel korral eemaldatud Nõo Põhikoolist õppetöölt ja saadetud keset päeva koolist ära ainult seepärast, et laps ei kandnud koolis maski. Teisel korral käisid koolis isegi Terviseameti töötajad, kes vestlesid nelja õpilasega (alaealised) maski mitte kandmisest ja esitasid lastele ultimaatumi, kas kanda maski või lahkuda koolist.

Terviseameti kooli tuleku osas on laekunud vihje, et tegemist oli koolidirektori enda algatuse ja kutsega, et amet tuleks nende kooli sellist kontrolli teostama.

Terviseameti töötajate külastus kooli toimus lapsevanemate teadmata ja vanematel polnud võimalust juures viibida ka vestluste juures, mis toimus ameti ja nende alaealiste laste vahel.


Lapsevanema kirjeldus toimunust


„Esimene kõne koolist tuli esmaspäeval 17.05 kell 9.25 õppealajuhatajalt Eve Saumets,et laps ei kanna maski

Teisipäeval (18.05) helistas Nõo Vallavalitsusest Anneli Vetka haridus-ja kultuuriosakonnajuhataja kell 14.10. Neil on õigus laps koolist eemaldada, sest laps ei kanna maski. Selgitasin miks ta ei kanna.

Inimeseõpetuse tunnist eemaltati laps maski mitte kandmisel, aga jäi siiski kooli. Kolmapäeval 19.05 helistas direktor Ilona Tars kell 11.04, et laps ei kanna maski ning peavad ta kõrvaldama koolist.

Läksin poisile järele, sest koolist koju on 8 km. Direktori sõnum oli, et kui Terviseamet tuleb kontrollima, siis võidakse ka kool kinni panna või lapsevanematele trahvi määrata 9600 eur.!

Neljapäev 20.05 kell 12.10 kirjutas mulle stuudiumi õppealajuhataja, et koolis on terviseamet ja teie laps eemaldati koolist, palun võtke meiega ühendust.

Läksin lapsele järgi ja viisin kooli kirjaliku pöördumise.

Et minu laps ei saa kanda maski tervislikel põhjustel, millele pole ühtki vastust saanud.

Reedel 21.05 poissi kooli ei saatnud, sest ka stuudium on märkusi täis, et teie laps ei kanna maski.“

 

Kuigi lapsevanem oli juba teisipäeval (18. mail) andnud suusõnalised selgitused, et laps ei saa kanda maski mõjuvatel põhjustel, siis ometigi jätkati pideva survestamisega ja laps eemaldati koolist nii 19. mail kui ka 20. mail. Kõige kurvem asja juures on see, et ikka ja jälle käivad tekstidest pidevalt läbi ähvardamised ja hirmutamised (rahalised nõuded, kooli sulgemisega ähvardamine jne).


Terviseameti töötaja selgitus

Neljapäeval, 20. mail külastasid kooli Terviseameti töötajad, keda esindas Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht, kes selgitas lapsevanemale olukorda selliselt:

„Saan kinnitada, et mitte ükski maskita isikust ei andnud meile teada, et nad ei saa kanda maski, vaid väideti, et nad ei taha kanda maski. Mitme isikuga vesteldes selgus, et nad ei taha maski kanda, sest siis saab distantsõppele minna. Meie soovitust kasutada alternatiivset näo ja suu katmise vahendit – visiiri, ei oldud üldse nõus kaaluma. Meie tegime antud olukorra lahenduseks ettepaneku, kas kanda maski, katta nina-suu visiiriga või lahkuda kooli ruumidest. Maskita isikud valisid viimase variandi.

Te viitate praegu oma kirjas, et Teie lapsel on maski kandmine vastunäidustatud, siis on selge, et Teie laps ei pea kandma maski. Terviseamet ei lahenda küsimust, millal Teie laps kooli naaseb – see on Teie kui lapsevanema ja lapse otsus. “


Minule jääb siinkohal arusaamatuks, kuidas küll Terviseamet viib läbi selliseid vestlusi alaealiste lastega ilma lapsevanemate teadmata ja seejuures esitab lastele ultimaatumeid, kui tegemist isikutega, kelle heaolu eest otsustavad vanemad. Veel hullem see, et Terviseameti esindaja on selgelt väljendanud, et nõudis laste koolist lahkumist koolipäeva ajal, kus vähemalt ühe lapse elupaik on mitmeid kilomeetreid koolist eemal. Hea seegi, et kool informeeris kõigest ka vanemaid, kes pidid siis kiirelt reageerima.

Terviseameti töötaja küll väidab, et ükski laps ei andnud teada, et nad ei saa kanda maski, kuid kas see on nüüd fakt või oli see hoopiski Terviseameti töötaja poolne olukorra kirjeldus, seda ei ole hetkel võimalik kuidagi tuvastada. Samal ajal on kirjalik kinnitus, et kui lapsevanem esitab koolile selge põhjenduse, et tema laps ei saa kanda maski, siis sellist kohustust ei saa enam ka kool lapsele peale suruda.


Küsisin selgitust ka koolist ja Nõo vallast

Selleks, et kogu lugu poleks vaid ühepoolne, siis võtsin ka ise kirjalikult ühendust neljapäeval, 20. mail nii Nõo Põhikooliga kui ka Nõo vallaga ja saatsin neile küsimused ja info, et olen sellist lugu kajastamas. Andsin neile võimaluse kirjeldada ka omapoolset olukorra kirjeldust ja selgitada juhtunut.

Minu saadetud kiri vallale ja koolile oli järgmine:

„Lp. Anneli Vetka ja Ilona Tars,

sain Teie kontaktid ühelt lapsevanemalt, kes pöördus minu poole murega, et tema laps eemaldati Nõo koolist õppetöölt seoses sellega, et ei kandnud maski.

Mina olen Tarvo Alev ja kajastan selliseid teemasid oma blogis „Ühe isa lugu“. Kirjutan ka lugu sellest juhtumist ja ka teistest analoogsetest, mis puudutavad ka Teie kooli. Seetõttu annan Teile võimaluse esitada omapoolsed arusaamad, kommentaarid ja olukorra kirjeldused.


Mind huvitavad küsimused:

1. Kas viimastel nädalatel on õppetöölt kõrvaldatud õpilasi ainuüksi tänu sellele, et nad ei kanna maski?
2. Kas lapsevanemad on esitanud Teile info, et nende lapsed ei saa või ei pea maske kandma?
3. Millise regulatsiooni alusel on õpilased õppetöölt kõrvaldatud?
4. Kas olete vestelnud lapsevanematega ja püüdnud leida lahendusi?
5. Kas vastab tõele, et kohal käisid lausa Terviseameti esindajad? Kas saate välja tuua nimeliselt, kes need olid või millisel ametikohal töötavad ja mis oli nende tuleku põhjuseks? Millised oli konkreetsete Terviseameti töötajate seisukohad?


Jään Teie vastuseid ootama.

Parimat soovides,
Tarvo Alev“

 

Esmaspäeval 24.05 vastas mulle Nõo vallavalitsuse töötaja järgnevalt:

 „Tere!

Vastusena Teie pöördumisele soovime koos Nõo Põhikooli direktori Ilona Tarsiga rõhutada, et vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 282 punktile  2013 võivad õppijad viibida üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehoonetes, mida kasutatakse õppetegevusteks, ainult siis, kui järgitakse punktis 82 sätestatud maski kandmise nõudeid.

Koolil on kohustus kehtivad õigusakte järgida ning puudub võimalus, et kool täidab neid valikuliselt. Vabariigi Valitsuse korraldus kooli hoones maskikandmise kohustuse kohta on täitmiseks kohustuslik nii koolile kui ka koolis viibijatele. Juhul kui keegi tunneb, et nimetatud akt rikub tema õigusi, võib ta akti õiguspärasuse kontrolliks pöörduda kas Õiguskantsleri või halduskohtu poole. Kaebuse esitamine halduskohtusse ei vabasta inimest akti täitmise kohustust va juhul, kui taotletakse kohtus ka esialgset õiguskaitset ja kohus selle taotluse vaidluse ajaks rahuldab. Kavatsust akt vaidlustada, teiste riikide kohtupraktika, arvamusuuringud, ühismeedia arutelud, isiklik veendumus vmt ei anna õigust akti täitmisest keeldumiseks.

Nõo Põhikool järgib sarnaselt teiste üldhariduskoolidega Eestis kehtivaid õigusakte. Kui veenmine kooli ruumides kehtestatud korda täitma ei ole andnud soovitud tulemust, on kool pakkunud alternatiivseid võimalusi õpitulemuste iseseisvaks (so koolihoonet mittekasutades) saavutamiseks. Alternatiivsed võimalused on rakendatavad, kui lapsevanem soovib kooliga koostööd teha.“


Reageerisin koheselt ja esitasin täpsustavad küsimused, sest valla töötaja ei vastanud otseselt minu esitatud küsimustele. Uurisin konkreetselt just selle kohta, kui lapsevanem oli juba 18. mail esitanud omapoolsed selgitused ja põhjendused, et tema laps ei saa kanda maski, miks siis ikkagi kahel järgneval päeval laps eemaldati koolist õppetöölt. Ilmselgelt ei informeerinud kool ka sellest Terviseametit, kes käis koolis 20. mail.

Minu kiri oli järgnev:

„Tänan Teid vastuse eest. Sooviksin veel selget ja konkreetset vastust esitatud küsimusele punktis 2:

 “2. Kas lapsevanemad on esitanud Teile info, et nende lapsed ei saa või ei pea maske kandma?”

Mul on teada info, et lapsevanem suhtles sellel teemal isiklikult Teieg juba 18. mail ja selgitas Teile, miks tema laps ei kanna maski, kuid ometi kõrvaldati laps koolitöölt järgneval kahel päeval. Lisaks on informeerinud lapsevanem ka kooli nii suusõnaliselt, kui ka kirjalikult.

Kas see info vastab tõele?

Kas Teie nõuate lastelt maski kandmist ka juhul, kui lapsevanem on esitanud põhjenduse, et tema laps ei saa kanda maski?“

Oma täiendava kirja saatsin välja 24.05 kell 14.28 ja artikli avaldamise hetkeks polnud vastust veel laekunud. Kui vastus laekub, siis avaldan selle ka siinses artiklis tagant järele.


Asjade edasine käik

Täna (esmaspäeval 24.05) käis laps koolis taas ilma maskita. Päeva jooksul küsis nii üks õpetaja, aga ka kooli õppealajuhataja lapselt, miks ta maski ei kanna. Kuigi lapsevanem on teavitanud tänaseks nii kooli, valda kui ka Terviseametit sellest, et tema laps ei saa maski kanda. Kas tõesti ühes väikeses maakoolis ei ole võimalik töötajaid teavitada olukorrast või ongi see teadlik ja tahtlik pidev survestamine?

Kogu juhtumi kirjeldus ja kõik kirjad ning detailid on edastatud juba ka advokaadile, kes hetkel hindab olukorda ja nõustab perekonda edasistes sammudes. Hoian Teid selle loo edasise arenguga kindlasti kursis.

Kui on veel peresid, kelle lapsi selliselt survestatakse, siis kõige olulisem hetkel on jääda endale kindlaks, informeerige kooli kirjalikult, et Teie laps ei saa kanda maski. Kõige olulisem on olla ise julge ja seista vastu, kui tunnete, et Teie lapsi või peret survestatakse või lausa ähvardatakse. Kui tunnete, et Teie enda tegevusest jääb väheseks või ei anta selgeid ja korralikke vastuseid, siis on Teil õigus pöörduda selles teemas ka juristi või advokaadi poole. Võimalus on võtta ühendust ka MTÜ Tsiviilallianss, kes ka tegeleb selliste juhtumitega.


      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuna tegutsen selle blogi osas vaid annetuste toel, siis hiljuti panin üles ka oma isikliku pangakonto, kuhu head inimesed saavad teha ka mulle toetusi, kes arvavad, et minu tehtav panus on oluline ja väärib ka mõningast tasustamist.

Pikemalt sellest: https://isalugu.blogspot.com/2021/03/kas-ka-minu-tegevus-oleks-tasustamist.html

Kui oled selle läbi lugenud ja tunned või arvad, et soovid anda oma panuse minu tegevusse, siis kordan siin oma konto andmeid:

Tarvo Alev
EE79 1010 0104 5829 6019

Selgitusse: "Blogi toetus" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kui soovid saada kiiremini infot, uutest blogis ilmuvatest lugudest, siis mine blogi facebooki lehele ja märgi see meeldivaks või hakka jälgima, siis saad järgmisel korral koheselt teada, kui olen avaldanud uue loo.

https://www.facebook.com/isalugu


Loo autor: Tarvo Alev

Kommentaarid