Esitasime koos vandeadvokaat Robert Sarvega Eesti Päevalehe vastu kaebuse Pressinõukogule


Eesti Päevalehese ilmus 17. septembril lugu pealkirjaga „Arvutada ja lugeda ei oska“, mis rääkis minust ja minu tehtud kalkulatsioonist, mille avaldasin veidi aega enne seda (loe siit). Pöördusin vandeadvokaat Robert Sarve poole (Advokaadibüroo EMERALDLEGAL), kes oli meelsasti nõus mind selles asjas esindama.


Meie kaebuses Pressinõukogule on situatsiooni kirjeldatud järgmiselt:

„Avaldaja peab internetis blogi aadressil isalugu.blogspot.com. 12. septembril 2021. a avaldas avaldaja oma blogis postituse, kus tõi välja, et vaktsineeritud inimesi on 2021. aasta jooksul surnud rohkem, kui võiks statistiliselt eeldada (lisa 1). Avaldaja tugines oma arvutustes üksnes ametlikele andmetele – sisendandmed olid pärit Tervise Arengu Instituudist, Terviseametist, Statistikaametist ja Digiloo avatud andmestikust. Avaldaja tõi riigipoolsetele andmetele tuginedes kokkuvõtlikult välja, et kui võrrelda seda, kui suur osa Eesti elanikkonnast on vaktsineeritud ning milline osakaal kõikidest surnutest olid vaktsineeritud, siis on vaktsineeritud inimesi surnud ebaproportsionaalselt palju. Avaldaja tõi välja üksnes riiklikule statistikale põhineva matemaatilise tehte, mida igaüks saab kontrollida.“

Eesti Päevalehe ajakirjanik Martin Laine aga leidis, et tema võib kirjutada sellest kõigest loo, kus annab omapoolse hinnangu tehtud kalkulatsioonile ja minule ning laimab, et ma ei oskavat ei arvutada ega lugeda. Küll aga ei olnud tema artiklis välja toodud ühtegi tõendust selle kohta, et minu kalkulatsioonides oleks esinenud ühtegi arvutusviga. Tõenäoliselt polnud ajakirjanik isegi arvutuskäiku vaadanudki, vaid ainus eesmärk oligi laimata ja jätta eksliku muljet justkui oleks kalkulatsioon vigane.

Lisaks ei pöördunud ajakirjanik minu poole selgituste küsimiseks, et mul oleks olnud võimalus lahti seletada tehtud kalkulatsiooni, seal kasutatud loogikat, algandmeid ja selle põhjal tehtud järeldust.


„2. 17. septembril 2021 avaldas väljaanne Eesti Päevalehe paberväljaandes artikli pealkirjaga „Lugeda ja arvutada ei oska“ (lisa 2, edaspidi ka artikkel). Artiklis on otseselt välja toodud avaldaja nimi ning väidetud, et ta „ei oska lugeda ja arvutada“. Samuti on väljaanne süüdistanud avaldajat „üksteist välistavate seisukohtade, vastuolude ja kognitiivse dissonantsi“ levitamises. Väljanne on väitnud, et avaldaja tõenäolisteks motiivideks on „pime usk, napp keskendumisvõime või see, et koolis jäi matemaatika-, bioloogia- ja emakeeeletunnis lünki sisse“. 

3. Avaldajale ei antud artiklis võimalust enda väiteid selgitada ega põhjendada. Väljanne ei ole ka mitte kuidagi välja toonud, kuidas avaldaja arvutused valed on. Kui väljaanne leiab, et avaldaja arvutuskäik on vale, siis on igati tervitatav, kui väljaanne esitab omapoolse selgituse ning osundab, millised eksimused on avaldaja teinud. Seeläbi jääks avalik diskussioon viisakaks ning ühiskonnale oluline teema saaks ühtlasi ka selgemaks.

 4. Väljaanne ei ole paraku aga taolise lahenduse kasuks otsustanud, vaid on lihtsalt paljasõnaliselt väitnud, et avaldaja „ei oska lugeda ja kirjutada“. Väljanne on väitnud, et avaldaja arvutused on „pseudoteaduslikud“, kuid ei ole selgitanud, millises osas need valed on. Avaldaja leiab, et tema suunal niivõrd tõsiste süüdistuste esitamisel oleks väljaanne pidanud andma talle võimalusi olukorda kommenteerida. Kuna väljaanne eksis selle kohustuse vastu, siis on rikutud ajakirjanduseetikat. Avaldaja selgitab oma seisukohta alljärgnevalt.“ 


Eesti Päevaleht rikkus seeläbi ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.1, 4.2, 4.11 ja 5.1.

Advokaat toob kaebuses välja:

„14. Avaldaja mõistab, et kõik, mis on koroonaviirusega seotud, on hetkel väga tundlik teema. Sellegipoolest kehtivad ka praeguses olukorras edasi kõik ühiskonna tavapärased lävimise raamistikud; sealhulgas ka hea ajakirjanduse tavad. Avaldaja palub seetõttu Pressinõukogul lähtuda kaebuse lahendamisel objektiivselt eetikakoodeksist ja faktidest. 

15. Isegi vastuoluliste teemade kohta on lubatud avaldada eriarvamusi – seda eriti olukorras, kus need eriarvamused põhinevad ametlikel, riigi poolt kogutud andmetel ning on igati tõendatavad. Väljaanne ei pea mõistagi avaldaja arvamusega nõustuma, kuid avaldaja taoline kohtlemine on sellegipoolest põhjendamatu. Asjaolu, et väljaanne ei nõustu avaldaja arvutuskäiguga, ei saa anda õigust ajakirjanduseetika rikkumiseks. 

16. Kui väljaanne nägi avaldaja arvutuses vigu (mida väljaanne pole siiani esile toonud), siis oleks väljaanne saanud avaldada informatiivse artikli ning tuua selgelt välja, millised vead on tehtud. Selle asemel otsustas aga väljaanne lihtsalt avaldajat paljasõnaliselt rumalaks nimetada, mis on avaldaja hinnangul hea ajakirjanduse tavaga selgelt vastuolus.“


Esitasime kaebuse Pressinõukogule 30. Septembril 2021. Jääme ootama sealset otsust ja selle põhjal saame juba otsustada oma järgmised sammud, mida selle rikkumise osas ette võtame. Kindel on see, et ma ei jäta seda niisama, sest läbi ajakirjanduse on ilmunud väga palju kaheldava väärtusega artikleid, mis on oma sisult laimavad, ebatäpsed või isegi täielikult valelikud. Seetõttu oleme valmis minema lõpuni välja, et selliseid juhtumeid rohkem ei korduks või vähemalt saaksid ka suured meediaettevõtted aru, et neil lasub ka vastutus oma sõnade eest.


Saad mind selles vaidluses toetada!

Ilma ühegi häbitundeta kirjutan siia otse, et kuna sellised kaebused ja ilmselt ka võimalik hilisem kohtuvaidlus võtavad rohkelt nii ajalist, aga ka rahalist ressurssi, siis kui leiad, et soovid oma panuse anda õigluse jaluleseadmiseks, siis saad mind toetada alloleval kontonumbril.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuna tegutsen selle blogi osas vaid annetuste toel, siis alljärgnevalt leiad konto andmed, kuhu head inimesed saavad teha     mulle toetusi, kes arvavad, et minu tehtav panus on oluline ja väärib ka mõningast tasustamist.

Pikemalt sellest: https://isalugu.blogspot.com/2021/03/kas-ka-minu-tegevus-oleks-tasustamist.html

Kui oled selle läbi lugenud ja tunned või arvad, et soovid anda oma panuse minu tegevusse, siis kordan siin oma konto andmeid:

Tarvo Alev
EE79 1010 0104 5829 6019

Selgitusse: "Blogi toetus" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kui soovid saada kiiremini infot, uutest blogis ilmuvatest lugudest, siis mine blogi facebooki lehele ja märgi see meeldivaks või hakka jälgima, siis saad järgmisel korral koheselt teada, kui olen avaldanud uue loo.

https://www.facebook.com/isalugu

Loo autor: Tarvo Alev


Kommentaarid